TÜZÜK
DERNEĞİN ADI

MADDE 1

Derneğin adı Türkiye Genç İşadamları Derneği'dir. Kısa isim olarak TÜGİAD kullanılır.

DERNEĞİN MERKEZİ

MADDE 2

Derneğin genel merkezi İstanbul ilidir. Yönetim Kurulu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu (“Dernekler Kanunu”) ve ilgili mevzuatta yer alan hükümleri yerine getirerek Türkiye'de ve yurt dışında Dernek şubelerinin açılması için gerekli çalışmaları yapabilir.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANLARI

DERNEĞİN AMACI

MADDE 3

Derneğin amacı, Anayasa’mızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, genç iş adamlarının; liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle, kamu yararının elde edilmesi ve kamu hizmetinin gerçekleştirilmesi için, yurt çapında, tüm toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Üniversite dahil, okul öncesi her düzeyde eğitimsel yapılanma, gençler öncelikli olmak üzere ülkemizin demokratik fırsat penceresinden küresel aktif iş gücü oluşumuna katkı sağlamak, yaşlılar için aktif emeklilik yapılanmasını güçlendirmek, engelli ve özel kişiler için aktif, engelsiz ve güvenli kurumsal destek sunarak aktif yaşamlarını kolaylaştırmak, öğrencilerin finans, barınma, beslenme, araştırma, kariyer geliştirme, spor ve sosyal gereksinimleri için katkı sağlamak, ülke turizmimize eğitim, sosyal güvenlik, sağlık alanlarında destek sunmak, kültür ve sanat gibi somut ülke zenginliklerimizin küresel boyutta farkındalığını güçlendirmek, iş dünyamızın küresel ağırlığını geliştirmek, iklim değişikliklerinin olumsuzluklarını gidererek çevreyi korumada etkin olmak, enerji güvenliği, çeşitliliği ve enerji ekonomisi alanında destek sunmak gibi kamuya yararlı çalışmalar yaparak devlet hizmetlerini kolaylaştırmaktır.

Derneğin vizyonu, Türk genç girişimcisinin Türkiye’deki ve Dünya’daki sesi olmak, Türk genç girişimcisini Dünya’ya tanıtmaktır. Dernek, Türkiye’nin ekonomik gücünü ve üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle ulusal ve uluslararası ekonomik politikalarının oluşturulmasına, bölgedeki coğrafi ve stratejik gücünü ön plana çıkarmak suretiyle tanıtımına katkıda bulunur.

Dernek, Türkiye’nin uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesini hedeflemektedir.

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

MADDE 4

Dernek Tüzük’te belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için toplantı, gösteri, gezi, sergi ve fuar organizasyon çalışmaları düzenleyebilir, bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayımı faaliyetinde bulunabilir, üyelerin ya da anlaşma yaptığı kişilerin ülkeye yararlı olacak telif tercüme eserlerini basabilir, bunlarla ilgili telif ücretlerini ödeyebilir, çeşitli konularda ulusal ya da uluslararası düzeyde bilimsel yarışmalar düzenleyebilir, ödüller verebilir, okul öncesi, ilk ve ortaöğretim, lise ve yüksek okullar kurabilir, girişim ve inovasyon sağlayacak şekilde genç kadın ve ergin bireyler için yaşam boyu eğitim kurumları oluşturabilir, öğrenci yurtları, sosyal ve spor tesisleri, araştırma, girişim, kuluçka ve inovasyon merkezleri kurabilir, araç servis hizmeti ya da özel konaklama hizmeti sunabilir, burslar verebilir, engelli ve özel kişilere yaşam, girişim, çalışma, sağlık alanlarında destek sunarak aktif yaşam sürmelerini kolaylaştırabilir, bülten, albüm, sürekli yayınlar basabilir, başta web sayfası olmak üzere her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform kurabilir, robotik teknolojiler, bilişim ve teknoloji alanlarında öncülük sağlayıcı yapılanmalar sunabilir, arşiv oluşturabilir, kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim seminerleri, plan ve proje yapabilir ve yaptırabilir, bunların gerçekleştirilmesi için yarışma açabilir, ulusal ve uluslararası kültürel etkinlikler düzenleyerek bu alanda kültürel turizm çalışmaları yürütebilir, yardım amacıyla piyango, balo, vb. sosyal faaliyetlerde bulunabilir, yaşlılar için aktif emekli köyleri kapsamında huzurevi, bakımevi, termal terapi ve fizyoterapi merkezleri, sağlık turizm tesisi, hastane ve turizm organize birimleri oluşturabilir, ağaçlandırma ve tarım alanlarında örnek çalışmalar yapabilir, küresel iklim değişimi alanında bilimsel çalışmaları destekleyebilir, enerji çeşitliliği alanında katkılar sunabilir, şartlı ya da şartsız bağış kabul edebilir, gerekli izinleri almak kaydıyla Dernek tüzel kişiliği adına taşınmaz satın alabilir, her türlü ayni hakka sahip olabilir, gerekirse ipotek tesis edebilir, kiralama yapabilir, kullanım hakkı almak ya da işletmek gibi işlemlerde bulunabilir, sahip olduklarını ya da olacaklarını kiraya verebilir, lokal ve diğer sosyal tesisleri açabilir, işletebilir, kredi almak veborçlanmak için her türlü hukuksal eylem ve işlemi yapabilir, iktisadi işletmeler kurabilir, mevzuatta belirtilen izinleri almak ve bildirimleri yapmak kaydıyla uluslararası etkinliklerde bulunabilir, yurtdışında şube açabilir ve organizasyonlara üye olabilir, vakıf kurabilir, amacına uygun olarak benzer dernek, vakıf, federasyon, konfederasyon, kuruluş ve organizasyonlarla karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma içinde olabilir,bunlara kurucu üye ve üye olabilir, faaliyetlerine katılabilir, bunlardan bağış alabilir, teşvik alabilir, fonlardan yararlanabilir, bunlara yardımda bulunabilir. Derneğin amaç edindiği kamu hizmeti ve faaliyetler herhangi bir şekilde belirli bir yöre ve kitle ile sınırlı olmayıp herkesin faydalanmasına açık bulunmaktadır.

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

ÜYELİK

MADDE 5

Dernek, Tüzük’te yazılı koşulları taşıyan; asil ve onursal olmak üzere iki tür üyeden oluşur. Asil üyeler; aşağıda yer alan koşulları yerine getirmesi şartıyla üyeliği kabul edilen gerçek veya tüzel kişilerdir. Onursal üyeler ise; 46 yaşından gün almış olan gerçek kişi asil üyelerdir. Yönetim Kurulu kararı ile tüzel kişilere de onursal üyelik verilebilir.

Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek veya tüzel kişiler derneğe ve şubelerine üye olabilirler. Yalnızca şubeye üye olmak üzere başvuru yapılamaz. Dernek üyeliğine başvurmak isteyen medeni hakları kullanma ehliyetine sahip kişilerin Dernekler Kanunu'nun aradığı koşulların yanı sıra aşağıdaki şartları haiz olmaları gereklidir.

1) Gerçek kişiler için;
 • 20 yaşını bitirmiş olmak ve 46 yaşından gün almamış olmak,
 • b)Ticari ve sınai faaliyette bulunmak veya bu faaliyeti gösteren bir şirketin ortağı olmak veya ekonomiye ve topluma yön veren kuruluşların temsil ve ilzama yönelik yetkili üst düzey yöneticisi konumunda olmak,
 • c)Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle mahkum olmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 316 (suç için anlaşma), 317 (askeri komutanlıkların gaspı) ve 318’inci (halkı askerlikten soğutma) maddelerinde yazılı suçlardan biriyle mahkum olmamak veya suçun vasfı veya niteliği önemli olmaksızın 2 yıldan uzun süreli hapis cezasına mahkum olmamak.
 • d)Biri dernekte en az 3 yıllık üye olmak kaydıyla 3 asil üye tarafından imzalanmış dernek üye müracaat formu, 4 adet renkli vesikalık fotoğraf, 2 adet ikametgâh senedi, 2 adet nüfus kâğıdı sureti (nüfus kağıdında belirtilen doğum tarihi esas alınıp bilahare yapılan yaş tashihleri dikkate alınmaz) ve T.C. Başsavcılıkları’ndan alınacak 1 adet vukuatlı sabıka kaydından oluşan başvuru evrakını ilgili Dernek organlarına teslim etmek.
2) Tüzel kişiler için;
 • Ticari ve sınai faaliyette bulanan veya ekonomiye ve topluma yön veren yapı ve niteliğe sahip olmak,
 • Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişiler tarafından derneğe üye olmak için yazılı talepte bulunmak,
 • Biri Dernek’te en az 3 yıllık üye olmak kaydıyla 3 asil üye tarafından imzalanmış dernek üye müracaat formu, tüzel kişinin kayıtlı olduğu sicil belgesinin örneği ve imza sirkülerinden oluşan başvuru evrakını ilgili dernek organlarına teslim etmek.
 • Ayrıca Yönetim Kurulu, tüzel kişi olarak derneğe üye olacaklara yapacağı yazılı bildirim veya ilan ile sermaye yeterlilik ve faaliyet konusunun dernek amaçlarına uygunluğu koşulunu tutturmalarını da isteyebilir.
 • e)Tüzel kişiyi dernekte temsil ederek tüzel kişi üye adına oy kullanacak temsilcinin başvuru sürecinde derneğe bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu temsilcinin, tüzel kişinin yönetim kurulu veya icra kurulu üyelerinden biri olması ve işbu maddenin “1) Gerçek Kişiler İçin” başlığında yer alan (a) ve (c) bendindeki koşulları haiz olması zorunludur. Tüzel kişi üyenin temsilcisinin değiştirilmesi halinde de bu madde hükümleri geçerli olup, değişiklik Yönetim Kurulu’nun onayına bağlıdır.

Derneğe üye olmak için başvuran kişi üyelik evraklarını ikamet ettiği ilde derneğin şubesi var ise Şube Yönetim Kurulu'na, yok ise dernek genel merkezine imza, alındı belgesi, iadeli taahhütlü posta veya kurye ile teslim etmek zorundadır. Derneğin şubesi olan illerde doğrudan dernek Yönetim Kurulu'na üyelik başvurusunda bulunulamaz. Şube aracılığıyla yapılan başvurular en geç 15 gün içinde Şube Yönetim Kurulu'nun da görüşü belirtilerek dernek Yönetim Kurulu'na imza, alındı belgesi, iadeli taahhütlü posta veya kurye ile ulaştırılmak zorundadır. Yönetim Kurulu üyelik için takdim edilen adaylar hakkında başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde olumlu veya olumsuz olarak oy çokluğu esasına dayanarak cevaplamak ve sonucu adaya ve ilgili şubeye bildirmek zorundadır. Üyelik, Yönetim Kurulu’nun karar tarihi itibariyle başlar. Yönetim Kurulu'nun iradesi sınırsızdır. Üye konusunda görüşü reddedilen şubeye veya başvurusu reddedilen adaya ret nedeninin bildirilmesi Yönetim Kurulu'nun inisiyatifindedir. Üye kabul edilen kişiler hem başvuruyu yapmış oldukları şubenin hem de Genel Merkez’in üyeliğine kabul edilmişlerdir. Şube olmayan yerlerden başvuruları kabul edilen kişiler yalnızca dernek üyeleridir. Üyenin ikamet ettiği ilde, üye yurtdışında ikamet ediyor ise bulunduğu ülkede daha sonra şube kurulması halinde, şubenin kurulmasını izleyen 30 gün içinde, üyenin ikâmetgahını şube olan bir ile veya ülkeye nakletmesi halinde, üyenin yeni ikametgah bilgilerinin dernek Yönetim Kurulu'na ulaşmasını izleyen 30 gün içinde şube üyeliği için gerekli kayıtlar tamamlanır. Dernek üyeliğinin yanı sıra üyeler birden fazla şubeye üye olamazlar. Derneğe üye olmak için başvuran kişi yurtdışında ikamet etmekte ise bulunduğu ülkede derneğin şubesi olması halinde bu Şube Yönetim Kurulu’na üyelik evraklarını teslim etmek zorundadır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 6

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Bunun için, bu üyelerin taleplerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri lazımdır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 7

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;
 • Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunan,
 • Üyelik onur ve saygınlığı ile bağdaşmayacak harekette bulunan,
 • Toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkan,
 • Dernek kurulları, yönetimi veya üyeleri hakkında küçük düşürücü, zan altında bırakacak mesnetsiz, söyleyiş ve davranışta bulunan,
 • Kanunlar, Dernek Tüzüğü ve yönetmeliklerine aykırı davranışlarda bulunan,
 • Bir defa dahi olsa yıllık aidat ödeme yükümlülüğünü tüzüğün 26. maddesinde belirtilen süreler içinde yerine getirmemiş olan,
 • Üye olma koşullarından herhangi birini geçici veya sürekli olarak kaybeden,

Üyeler, ilgili Şube Yönetim Kurulu'nun Sicil-Disiplin Kurulu'na yazılı bildiriminin veya Yönetim Kurulu'nun Sicil-Disiplin Kurulu'na yapacağı yazılı bildirimin ardından Sicil-Disiplin Kurulu'nun 30 gün içerisinde alacağı tavsiye kararı doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Sicil Disiplin Kurulu üyelikten çıkarılmayla ilgili olumlu veya olumsuz tavsiye kararını sunmadan veya bunun için öngörülen 30 günlük süre dolmadan, Yönetim Kurulu üyelikten çıkarılmayla ilgili karar veremez.

Üyenin sadece üyeliği sona erdiren sebeplerin gerçekleşmemiş olduğuna dayanarak, Genel Kurul'a itiraz hakkı vardır. Üye bu itirazını, Yönetim Kurulu'nun kendisine üyeliğinin sona erdiğini iadeli taahhütlü mektup veya Noter kanalıyla bildirmesini müteakip 15 (onbeş) gün içinde yazılı olarak göndermek suretiyle Yönetim Kurulu'na yapar. İtiraz, ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır. Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarma kararı ile bu karara itiraz hakkında karar verilinceye kadar üyelik askıya alınır. Askıda üyelik süresince üyeliğin sağladığı hiçbir hak ve yetki kullanılamaz; ancak aidat dahil tüm borçlar doğmaya ve muaccel hale gelmeye devam eder. Genel Kurul’un itirazı kabul etmesi halinde üye, üyelikten hiç çıkarılmamış sayılır; itirazın reddedilmesi halinde ise üyelik Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarma karar tarihi itibariyle son bulmuş olur. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın reddi halinde Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler ve ilgili şubeye bilgi verir.

ÜYELİK HAKLARI

MADDE 8

Her üyenin, kayıtlı bulunduğu Şube Genel Kurulu'nda ve Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzüğün 25. maddesi uyarınca, aidat borcu olan üyeler Şube Genel Kurulu ve Genel Kurul'da katılma hakkı bulunmadığı için oy kullanamaz ve dernek faaliyetlerinden yararlanamaz. 46 yaşından gün almış üyeler onursal üye konumuna geçer. Onursal üyeler 51 yaşından gün alana kadar derneğin tüm faaliyetlerinden istifade etmek için yıllık aidat tutarının %20'sini derneğe isteğe bağlı olarak öderler. Onursal üyelerin Genel Kurul'da oy kullanma ve seçilme hakkı yoktur. Ancak, Yönetim Kurulu, Sicil Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu haricinde derneğin tüm komite, kurul, konsey ve organlarında görev alabilirler.

Tüzel kişilerin derneğe üye olması durumunda ya ilgili tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı ya da onun görevlendirdiği kişi, dernek nezdinde ilgili tüzel kişiyi temsil eder ve üyelik haklarından faydalanır. Bu kişinin tüzel kişiyi dernek bünyesinde temsil etme hakkının sona erdiğinin üye tüzel kişi tarafından derneğe yazılı olarak bildirilmesi durumunda söz konusu temsilcinin temsil yetkisi sona erer ve yerine yeni temsilci üye, üye tüzel kişi tarafından belirlenerek derneğe yazılı olarak bildirilir. Tüzel kişiyi temsil eden üyenin temsil yetkisinin sona ermesi ile yeni temsilcinin bildirilmesi aynı anda gerçekleşmezse, arada geçen süre boyunca tüzel kişinin dernek bünyesinde tüzel kişi yönetim kurulu başkanı tarafından temsil edildiği kabul edilir. Bu madde kapsamında tüzel kişiyi temsil eden yönetim kurulu başkanının veya temsil için onun görevlendireceği kişilerin, tüzüğün 5. maddesinin 2. başlığının (e) bendinde işaret edilen koşulları haiz olması gerekir. Aksi halde 7. madde hükümleri saklıdır.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 9

Dernek aşağıda belirtilen organlardan oluşur.
 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Sicil-Disiplin Kurulu
 • Yüksek İstişare Kurulu
 • Şube Genel Kurulu
 • Şube Yönetim Kurulu
 • Şube Denetleme Kurulu
DERNEK GENEL KURULUNUN ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

KURULUŞ ŞEKLİ

MADDE 10

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurulu'a katılma hakkı bulunan (madde 8) asil üyelerden oluşur.

TOPLANMA ZAMANI

MADDE 11

Genel Kurul her iki yılda bir aralık ayında olağan toplantı yapar. Olağan toplantı dışında Genel Kurul gerekli görüldüğü hallerde Yönetim Kurulu'nun oybirliği veya Denetleme Kurulu'nun 6/7 çoğunluğu veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağrılır. Denetleme Kurulu'nun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurul'u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

MADDE 12

Yönetim Kurulu , dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

MADDE 13

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.
TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 14

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan asil üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USÜLÜ

MADDE 15

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurul’a katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanun’un 75’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kurulu’na verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

MADDE 16

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 17

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul'ca görüşülüp karara bağlanır.
 • Dernek organlarının seçilmesi ve azli;
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi;
 • Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi;
 • Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi;
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi;
 • Yurtiçinde ve yurt dışında dernek şubelerinin açılmasının ve kapatılmasının kararlaştırılması,
 • Derneğin federasyona katılması veya ayrılması;
 • Derneğin, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye / kurucu üye olarak katılması veya ayrılması;
 • Derneğin feshedilmesi;
 • Mevzuatta ve tüzükte Genel Kurul'ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
OY KULLANMA VE KARAR USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 18

Genel Kurul’da, mevzuatta ve tüzükte aksi yönde bir hüküm bulunmadığı müddetçe tüm kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Eşitlik olması halinde, toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkanı’nın oyu çift oy sayılır. Başkan’ın katılmaması halinde, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğu dikkate alınır.

Oylar gizli olarak belirlenir. Gizli oylar mühürlenmiş zarfların ve oy pusulalarının içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Seçimlerde oylar yalnız boş oy pusulaları veya basılı oy pusulaları ile kullanılır.

Boş oy pusulaları kullanmak isteyen üyeler boş oy pusulalarının çeşitli organlara ayrılmış dilimlerine dilediği kişilerin adlarını yazabilir. Boş oy pusulalarının geçerli olabilmesi için, her organın asil ve yedek üye bölümüne yarıdan bir fazla ad yazılması zorunludur. Tüzükte belirtilen sayıdan fazla ad yazılırsa, yukarıdan aşağıya doğru bakılarak, fazla yazılmış adlar yazılmamış sayılır. Bir zarfın içinden, aynı birden fazla basılı veya boş oy pusulası çıkarsa, biri geçerli sayılır diğerleri imha edilir, durum tutanağa geçirilir. Bir zarfın içinden ayrı birden fazla basılı veya boş oy pusulası çıkarsa, hepsi geçersiz sayılır ve imha edilir, durum tutanağa geçirilir.

Oy verme işlemi bittikten sonra oy sandığı Başkanlık Divanı tarafından Genel Kurul üyeleri önünde açılarak çıkan oy zarfları sayılır ve tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan oy zarfları ve pusulaların sayısı Genel Kurul'da oy kullanmış üyelerin sayısından fazla ise, zarfların veya oy pusulalarının arasından gelişigüzel fazla zarf veya oy pusulası sayısı kadar zarf veya oy pusulası alınarak açılmadan imha edilir ve durum tutanağa geçirilir.

YÖNETİM, DENETLEME VE SİCİL DİSİPLİN KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ VE NE SURETTE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

YÖNETİM KURULU

MADDE 19

Yönetim Kurulu 20 asil ve 10 yedek üye olarak, dernek asil üyeleri arasından Genel Kurul'ca gizli oyla iki yıl için seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Ancak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 195 ve diğer ilgili maddelerinde tanımlanan aynı şirketler topluluğuna dahil birden fazla teşebbüs, aynı dönem içinde Yönetim Kurulu üyesi olamaz ve Yönetim Kurulu’nda temsil edilemez. Bu hüküm, Şube Yönetim Kurulları için de geçerlidir.

Yönetim Kurulu seçildikten sonra ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımını yapar. Açık oyla yapılan oylama sonucunda bir başkan, dört başkan yardımcısı, bir muhasip üye seçilir. Herhangi bir üyenin Yönetim Kurulu Başkanı seçilebilmesi için ilgili üyenin en az 3 yıllık (üyeliğe kabulden itibaren 36 ay olarak hesaplanır) dernek üyesi olması, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin toplamının %15’inin (yüzde onbeş) yazılı ve imzalı teklifini ve Yüksek İstişare Kurulu'nun görüşünü almış olması gereklidir. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerden alınacak yazılı teklif Genel Kurul’un yapılacağı tarihten 30 gün öncesinde mevcut Yönetim Kurulu’na sunulmuş olmalıdır. Vekâleten alınacak onaylar geçerli sayılmaz. Herhangi bir üye, iki dönemden fazla üst üste Yönetim Kurulu Başkanlığı yapamaz.

Yönetim Kurulu, dernek üyeleri arasından birini ve/veya profesyonel bir çalışanı Genel Sekreter tayin eder. Seçilen Genel Sekreter Yönetim Kurulu üyesi ise, ilk toplantıda Yönetim Kurulu’ndan istifa eder. Genel Sekreterlik profesyonel ve konusunda uzman olarak ücret karşılığı çalışır. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu’nca belirlenen yetki dairesinde derneği temsil eder. Dernek teşkilatının başı olarak derneğin bütün hizmet ve yükümlülüklerinin dernek ilke ve programlarına ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi ile görevlidir.

Yönetim Kurulu üyeliğinde devamlılık ve toplantılara katılma esastır. Yönetim Kurulu üyeleri mazeret göstermeksizin ve/veya gösterilen mazeret Yönetim Kurulu’nca kabul edilmeksizin art arda 3 Yönetim Kurulu toplantısına iştirak etmedikleri takdirde ve her halükarda Yönetim Kurulu üyeliği süresi içerisinde 12’den fazla kere toplantılara iştirak etmedikleri takdirde Yönetim Kurulu üyeliğinden kendiliğinden çekilmiş sayılırlar.

Asil üyeliklerde istifa, ölüm, azil ve çekilmiş sayılma gibi nedenlerle meydana gelen boşalmalarda yedek üyeler yedeklik sıralarına göre Yönetim Kurulu'nca göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:
 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
 • Gerek gördüğü takdirde komite, kurul, konsey ve organlar teşekkül ettirmek,
 • Yurtiçinde ve yurtdışında şube kurulması ile ilgili olarak Şube Kurucular Kurulu’na yetki vermek,
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,
 • Dernekler Kanunu’na ve dernekamaçlarına uygun olarak yatırımlarda bulunmak,
 • Derneğe yapılan üye başvurularını sonuçlandırmak,
 • Üyelerin dernekten çıkarılması ve üyeliklerin silinmesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
 • Şubelerin ve oluşturulan komite, kurul, konsey ve diğer organların işleyişi başta olmak üzere gerekli gördüğü konularda dernek etkinliklerini düzenlemek için yönetmelikler hazırlamak,
 • Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerini şube harcamalarında oluşan aşırı dengesizlik veya siyasi etkinlik gibi haller başta olmak üzere gerekli gördüğü takdirde görevden almak ve gerekli koşullarda Dernek ve şube işlerinin aksamaması için olağan veya olağanüstü Genel Kurul'a kadar Yönetim veya Denetleme Kurulu'nu atama sureti ile oluşturmak,
 • Bir sonraki yılın projeler bazında bütçesini hazırlamak,
 • Dernek tüzüğünün ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kez dernek merkezinde Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılan gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkan’ın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu'nu yazılı çağrı ile toplantıya çağırabilir.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

MADDE 20

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul'u toplamakla görevlendirir.
DENETLEME KURULU

MADDE 21

Denetleme Kurulu Dernek asil üyeleri arasından seçilecek 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul'ca iki yıl için seçilir. Kurul ilk toplantısında görev dağılımı yapar. Açık oyla yapılan oylama sonucunda bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.

Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar.

Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır;
 • Derneğin bütün hesaplarını incelemek ve denetlemek,
 • Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve giderlerin bütçeye uygunluğunu denetlemek,
 • Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu Genel Kurul'a sunmak,
 • Görev ve yetki alanına giren, önemli gördüğü bir konu hakkında Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulu’ndan istemek,
 • Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine bu kurulun toplantılarına katılmaktır.

Denetleme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkan’ın oyu çoğunluğu sağlamış olur. Denetleme Kurulu, Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırma kararını 6/7 çoğunluk ile almak zorundadır.

SİCİL DİSİPLİN KURULU

MADDE 22

Sicil-Disiplin Kurulu, dernek asil üyeleri arasından seçilecek 15 asil ve 5 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul'ca iki yıl için seçilir. Sicil-Disiplin Kurulu seçildikten sonra, ilk toplantısında görev bölümü yaparak, açık oyla bir başkan, dört başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Sicil Disiplin Kurulu ayda en az bir kez dernek merkezinde önceden kararlaştıracağı gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanır. Sicil-Disiplin Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkan’ın oyu çoğunluğu sağlamış olur. Bu Kurul'un görevleri;
 • Derneğe başvuruda bulunan kişileri bir ön elemeye tabi tutup, tavsiye niteliğindeki kararını Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,
 • Tüzüğün 8. maddesi uyarınca "Uyarı, Kınama ve Üyelikten Çıkarılma" konuları hakkında tavsiye niteliğinde kararını Yönetim Kurulu'na sunmak ve üyeleri genel disiplin konularında uyarmak,
 • Derneğe yeni katılan üyelerin faaliyetlere katılımı ve adaptasyonu sürecinde kılavuzluk görevi üstlenmektir.
YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

MADDE 23

Yüksek İstişare Kurulu, dernek teamüllerinin sürdürülmesi ve derneğin tüzükte belirtilen faaliyetleri ile amaçlarına destek sağlanması amacıyla çalışan, bu amaçlar doğrultusunda Yönetim Kurulu’na tavsiye kararlarını sunan, üyeleri Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu üyeliği yapmış Dernek asil veya onursal üyeleri arasından seçilen, 7 (yedi) üyeden oluşan danışma organıdır. Her olağan genel kurulda yeniden oluşturulan Yüksek İstişare Kurulunda, dönem içinde, herhangi bir sebeple görevi sona eren üyenin yerine geçecek yeni üye, görevdeki Yüksek İstişare Kurulu üyeleri tarafından, dönem sonuna kadar görev yapmak üzere seçilir.

Ayrıca Yüksek İstişare Kurulu, derneğe üyelik için başvuru yapan tüzel kişilerin üyeliği hakkındaki tavsiye kararını da Yönetim Kurulu’na sunabilir.

ŞUBE

MADDE 24

Genel Kurul’ca şube açılmasına karar verilmesi üzerine, şube açılacak ilde en az altı aydan beri ikamet eden, dernek tüzüğünün "Üyelik" başlığını taşıyan altıncı maddesindeki şartları haiz en az üç kişilik Şube Kurucular Kurulu’na Yönetim Kurulu tarafından şube kuruluş işlemlerini yapma yetkisi verilir. Şube Kurucular Kurulu mevzuatın öngördüğü şekilde şube kuruluş bildirimi ile gerekli belgeleri şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubeler mevzuat, tüzük ve Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler doğrultusunda derneğe bağlı, Dernek Genel Merkezi ile ilişkileri ve yetkileri belirlenmiş, varlığı ve hakları dernek bünyesine dahil, bulunduğu yörede dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kendi Yönetim Kurulu kararı ile çalışmalarda bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden ötürü derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu ve bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine kayıtlı dernek iç organıdır. Şubenin her üyesi doğal olarak Genel Merkez’in de üyesidir.

Şubeler demeç ve açıklamalarında TÜGİAD’ın tamamını temsil edemez, şubenin bulunduğu bölgeye ilişkin bilgi ve görüş paylaşabilir. Genel siyasi ve ekonomik gündeme dair hususlar dâhil her türlü konuda açıklama ve beyan yetkisi sadece Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı’na veya Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun yetki vereceği kişiye aittir.

Genel Kurul’ca yurtdışında şube açılmasına karar verilmesi halinde işbu madde hükmü aynen geçerli olup, ayrıca yurt dışında kurulan şubeler bulundukları ülkelerin yasalarına ve idari düzenlemelerine uygun faaliyet göstermek zorundadır.

Şube ile dernek arasındaki ilişkilere yönelik hükümler mevzuat, tüzük ve Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak yönetmelikler ile düzenlenir.

ŞUBENİN ORGANLARI

MADDE 24/A

Şube organları ve görevleri aşağıdaki gibidir;
 • Şube Genel Kurulu: Her iki yılda bir Genel Kurul’un toplanmasından 2 ay önce, ekim ayında olağan Şube Genel Kurulu toplanmış olmalıdır. Şube Genel Kurulu’nun görevleri; oy kullanma hakkına sahip üyeler arasından –aşağıda belirtilen istisnalar dışında 9 asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşan- Şube Yönetim Kurulu'nu gizli oy ile iki yıllık çalışma dönemi için seçmek, Şube Yönetim Kurulu'nun çalışma döneminde yapmış olduğu harcamaları incelemek, ibra etmek ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi onaylamak, şubenin gayrimenkul almasına ve satmasına ilişkin konularda Genel Merkez Yönetim Kurulu'na görüş bildirmek, Dernekler Kanunu mevzuatı ve Tüzük’ten doğan yükümlülükleri yerine getirmektir. Ancak yönetim kurulları Ankara şubesinde 20 asil-10 yedek, Çukurova şubesinde 5 asil-5 yedek üyeden oluşur.
 • Şube Yönetim Kurulu: Yukarıda belirtilen istisnalar dışında Şube Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkına sahip üyeler arasından gizli oyla seçilen 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimi Genel Merkez Yönetim Kurulu'na ilişkin esasların kıyasen uygulanması ile yerine getirilir. Herhangi bir üyenin Şube Yönetim Kurulu Başkanı seçilebilmesi için ilgili üyenin en az 3 yıllık (üyeliğe kabulden itibaren 36 ay olarak hesaplanır) Dernek üyesi olması, Şube Genel Kurulu’na katılma hakkı bulunan üyelerin toplamının %15’inin (yüzde onbeş) yazılı ve imzalı teklifini ve Yüksek İstişare Kurulu'nun görüşünü almış olması, ayrıca merkez veya şube kurullarında en az bir dönem görev almış olması gereklidir. Şube Yönetim Kurulu’nun başlıca hak ve görevleri Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yönetmeliklerde belirlenir. Görev süresi iki yıldır. Yurt dışında kurulacak şubeler için istisna tanınmış olup, o ülkedeki yasal otoritenin işaret ettiği usul ve esaslar uygulanacaktır.
 • Şube Denetleme Kurulu: Şube Genel Kurulu'nda gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimi Genel Merkez Denetleme Kurulu'na ilişkin esasların kıyasen uygulanması ile yerine getirilir. Başlıca hak ve görevleri Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yönetmeliklerde belirlenir.

Şube organlarının işleyişinde mevzuata ve Dernek Tüzüğü'ne aykırı hareket tespit edildiği takdirde ilgili organ Dernek veya Şube Genel Kurulu tarafından görevden alınır. Görevden alınan kişilerin yeri yedek üyelerin daveti ile tamamlanamadığı hallerde en geç üç ay içinde Genel Kurul'a gitmek kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından atama yapılabilir.

ŞUBE BÜTÇESİ ve GELİRLERİ

ŞUBE GELİRLERİ

MADDE 24/B

Bütçe dönemi iki olağan Şube Genel Kurulu devresi arasıdır. Şubeler, Genel Kurulları’nda onaylanmış kesin bütçelerini ve tahmini bütçelerini Genel Merkez Yönetim Kurulu'na iletirler. Bütçesinde dengesizlik olan Şube Yönetim Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca görevden alınabilir. Şube Yönetim Kurulu her üç ayda bir gelir ve giderlerine ilişkin bilgileri Genel Merkez Yönetim Kurulu'na bildirmek zorundadır.
 • Bu maddenin son fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, Şube üyelerinin giriş bağışı ve yıllık aidatlarının yüzde altmışı,
 • Şubece yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, seminer, panel, yemek gibi sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden elde edilen gelirler,
 • Şubenin malvarlığından elde edilen gelir,
 • Bağışlar ve yardımlar,
 • Diğer gelirler

Yönetim Kurulu yıllık aidatların ve giriş bağışlarının hesabına yatırılmasını izleyen 30 gün içinde Şubenin hissesine düşen miktarını Şube hesabına transfer etmek zorundadır.

Ancak şube üyeleri dahil tüm dernek üyelerinin aidatlarının tüzükte belirlenen süreler içerisinde ödenmemesi sebebiyle dava ve icra takibi dahil her türlü hukuki yola başvurulması münhasıran Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun yetkisinde olup, hukuki yollara başvurulması halinde, ödemenin nereye yapıldığına bakılmaksızın başvuru tarihinden itibaren yapılacak her türlü ödeme ve tüm ferileri Dernek’in geliri sayılır ve ilgili şubeye herhangi bir pay verilmez.

İHTİYARİ ORGANLARIN OLUŞTURULMASI

MADDE 25

Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde Dernek’te komite, kurul, konsey ve organlar teşekkül ettirebilir. Oluşturulan bu ihtiyari organlar yine Yönetim Kurulu kararı ile feshedilebilir. Şubeler Genel Merkez’in bilgisi haricinde ihtiyari organ oluşturamazlar. Yönetim Kurulu'nun oluşturabileceği tüm bu organ konsey, kurul ve komitelere Genel Kurul ve Denetleme Kurulu'nun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez. Kurulan organların görev ve yetkileri yönetmelikler ile belirlenir.

ÜYELİĞE GİRİŞ BAĞIŞI VE YILLIK AİDAT MİKTARI

MADDE 26/A

2017 yılının Ocak ayı itibari ile geçerli olmak üzere yıllık aidat; 3.000,00 TL (üçbinTürkLirası)’dır. Bundan sonraki yıllar için üyelik aidat miktarı, her yılın aralık ayında toplanacak olan Yönetim Kurulu toplantısında bir önceki yılın mevcut aidat bedellerinin % 20 (yüzde yirmi) artış ve eksiltme oranlarını geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Yeni üyeler, yıllık üyelik aidatının yanı sıra her yılın aralık ayında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen giriş bağışını da ödemekle yükümlüdür.

Tüzel kişi üyeler için yıllık aidat ve giriş bağışı miktarları, gerçek kişi üyeler için geçerli olanın iki katı tutarındadır.

Üyelik aidatı, o yılın ilk gününde (1 Ocak) doğar ve o yılın en geç 2. ayının son gününe (Şubat ayı sonuna) kadar ödenmek zorundadır. (Örneğin; 2015 yılının üyelik aidatı, 2015 yılının şubat ayının son gününe kadar ödenmek zorundadır.)

Üyenin Şubat Ayının son gününden önce üyelikten kendi isteği ile ayrılması halinde, kendisinden o yıla ilişkin üyelik aidatı talep edilmeyecektir.

Yeni üyeler, derneğe kayıt oldukları yıla mahsus olmak üzere, üyeliğe kabul edildikleri aydan itibaren yılın kalan kısmına ait yıllık üyelik aidatını aylık bazda öderler (Yıllık aidat tutarı / 12 X kalan ay sayısı).

Yeni üyeler bu şekilde hesaplanacak yıllık üyelik aidatını, ve yükümlü oldukları giriş bağışını, üyelik tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde ödemek zorundadır.

Herhangi bir şekilde dernek ile üyelik ilişkisi sona erenlere ise, üyelikleri sona erdiği tarihten itibaren yılın kalan kısmına ait yıllık üyelik aidatı iade edilmez.

MADDE 26/B

Yurt dışı temsilcilik atama yetkisi Yönetim Kurulu’ndadır. Yurt dışı temsilcisi olarak ataması yapılan üyeler temsilcilik süreleri boyunca senelik aidatlarını ödemezler. Yurt dışı temsilcilerinin görev süresi atama yapıldıktan sonra yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerlidir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 27

Dernek’in gelir kaynakları:
 • Giriş bağışı ve yıllık üyelik aidatı
 • Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil konser, spor ve kültür yarışması, konferans, seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelir,
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelir,
 • Bağışlar ve yardımlar,
 • Yardım toplama mevzuatının hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımdan oluşur.

Derneğin yıl içinde yukarıda belirtilen gelir kaynaklarından elde edilen gelirlerinin en az 2/3’ü derneğin amacının gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALINMASI

MADDE 28

Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda, yardım alınmadan önce “Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

YARDIM KABUL EDİLMEYECEKLER

MADDE 29

Dernek siyasi partilerinden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

DEFTERLER - KAYITLAR

MADDE 30

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.
 • Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 • Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 • Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanun’un Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu defterlerin noter tasdikli olması zorunludur.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

MADDE 31

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve yetki belgeleri düzenlenir. Dernek adına gelir tahsil edecek bu kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin il dernekler müdürlüğüne verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 32

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE 33

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğü'ne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak tüzükte, tüzüğe göre hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerinin tüm dernek faaliyetleri ile işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla, tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp, Genel Kurul'un onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 34

Dernek, Genel Kurul’u izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir. Genel Kurul sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.

FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 35

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurul'un derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurul'a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3'ünün toplantıda hazır bulunması gerekmektedir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12. maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından yazı ile beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığı Kızılay’abırakılır. Tasfiye ve intikal mahalli en büyük mülki amirliğin emirleri doğrultusunda yapılır.

TÜRK MEDENİ KANUNU UYGULAMASI

MADDE 36

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 37

Yönetim Kurulu’nun, olağan ve olağanüstü Genel Kurul gündemine konulmak üzere ilgili toplantıdan 7 gün önce değişiklik önerilerini yazılı olarak üyelere bildirmesi koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Yazılı bildirim, değişiklik önerilerinin gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmesi, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmesi veya mahalli yayın araçları kullanılması yoluyla da yapılabilir. Tüzük değişikliği için, Genel Kurul'a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3'ünün toplantıda hazır bulunması gerekmektedir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12. maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

DERNEK KURUCULARI

MADDE 38

Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları ikametgahları uyrukları aşağıdadır.

Adı Soyadı Meslek ve Sanatı İkametgahı Uyguğu
Erol User Yönetici Ergin Sok.3.Yıldız Blok Kat 8 D.22 Etiler TC
Cefi J.Kamhi Sanayici Baltalimanı Cad.No.7 Rumelihisarı TC
Çınar Kılıç Reklamcı Ihlamur Sitesi D Blok D.12 Ihlamur TC
Ali Kibar Sanayici Cevdet Paşa Cad.105/3 Bebek TC
Nejat Cinisli Tekstil Yeniköy Cad. Hamistepe No.56 Tarabya TC
Can Hasoğlu Yönetici Valikonağı Cad. Işık Apt. Kat 3 Nişantaşı TC
Mehmet Karadeniz İnşaat Mühendisi Eski Üsküdar Cad. No.43 D.14 Erenköy TC

Anket